1. AKADEMİK PROGRAM MİSYON, PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMESİ

Bölümün Misyonu

T.C. Devletinin anayasal kurallarına bağlı çağdaş demokratik bir üniversite amaçları doğrultusunda; ulusal/uluslar arası kurum ve kuruluşlara teknik eleman ihtiyaçlarını karşılayan, yönetici ve araştırmacı rolleri üstlenebilme, iyi iletişim kurma, orman ekosistemlerine yönelik eleştirisel düşünme, sorunları anında saptama ve kararlar verebilme, yeni bilimleri öğrenmeye ve buna bağlı kendini geliştiren niteliklere sahip, insani ve ahlaki değerleri her yerde iyi kullanabilen meslek erbabı yetiştirmektir.

 

Bölümün Vizyonu

Çağın teknolojik bilgi ve gereklilikleriyle donanmış, kendine güveni tam eleman yetiştiren güvenilir, saygın ve ulusal düzeyde tercih edilen bir bölüm olmaktır

 

Amaç ve Hedefler

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı kapsamında öğrencilere ve 1.sınıftan itibaren temel bilimler dersleri, Ormancılık ve Orman Ürünleri alan dersleri ve mesleki seçmeli dersler verilerek öğrencinin ilgi duyduğu konularda daha detaylı ve ileri düzeyde bilgi edinmesi sağlanır. Ayrıca her yarıyılda teorik derslerin yanında uygulamalı dersler de verilerek, arazi çalışma koşullarını ve prensiplerini öğrenmeleri, arazi ekipmanlarını aktif bir şekilde kullanabilmeleri ve teorik bilgilerini pekiştirmeleri sağlanır. Bunların yanı sıra ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda üretken, araştırmacı, öz güven sahibi, milli ve manevi değerlerine duyarlı, ormancılık teşkilatının gelişimine katkı sağlayan, yeterli teknik eğitim, bilgi ve becerisine sahip olan, değişen koşullara uyum sağlayan ve teknolojik gelişmeleri takip eden nitelikli bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bölüm Ön Lisans Eğitimi İçin Gerekli Yeterlilikler

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Yeterlilikleri kapsamında Ormancılık ve Orman Ürünleri Program Yeterlilikleri İlişkisi hazırlanarak Bologna Bilgi Sistemine (https://obs.gumushane.edu.tr/oibs/bologna) eklenmiştir.

 

Bölüm Performans Değerlendirme Kriterleri: 

1) Eğitim: Mezunlarının Orman muhafaza memuru olarak atanma oranı

2) Bilimsel Yayın: Bölümde bulunan akademik personelin nitelikli uluslararası yayın yapma sayısı ve bu yayınlara yapılan atıf sayıları

Not: .Bilimsel yayın ve atıflar ile ilgili bilgiler birim faaliyet raporlarında yer almaktadır. 

 

Bölüm Performans Hedefleri

2019 Hedefleri 

 

2. AKADEMİK PERSONEL VE YÖNETİM STANDARTLARI

Ormancılık Bölümündeki Akademisyenler

Prof. Dr. Günay ÇAKIR ( Tam zamanlı)

(https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp)

Prof. Dr. Selim ŞEN ( Tam zamanlı)

(https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZ ( Tam zamanlı)

(http://abb.gumushane.edu.tr/tr/cv/mehmetoz/)

Dr. Öğr. Üyesi Osman Komut ( Tam zamanlı)

(https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp)

Dr. Öğr. Üyesi Bahar DİNÇ DURMAZ ( Tam zamanlı)

(http://abb.gumushane.edu.tr/tr/cv/bahardinc/)

 

Bölüm akademik personel planlaması

Planlama “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

 Öğretim Üyesi Atanması Kriterleri

Öğretim Üyesi Atanması Kriterleri

 

Bölüm Akademik Personel Görev Dağılımları

Bölüm Başkanlığı

Bölüm Başkanı        : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZ

 

Staj Komisyonu

Başkan                    : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZ

Üye                         : Prof. Dr. Günay ÇAKIR

Üye                         : Prof. Dr. Selim ŞEN

Üye                         : Dr. Öğr. Üyesi Osman KOMUT

Üye                         : Dr. Öğr. Üyesi Bahar DİNÇ DURMAZ 

 

Akademik Danışmanlıklar

1. Sınıflar                                  : Dr. Öğr. Üyesi Bahar DİNÇ DURMAZ 

2. Sınıflar                                  : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZ

2. Sınıfın üstü (artık yıllar)        : Prof. Dr. Selim Şen ve Dr. Öğr. Üyesi Osman KOMUT

 

İntibak ve Muafiyet Komisyonu

Başkan                    :  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZ

Üye                         : Prof. Dr. Selim ŞEN

Üye                         : Dr. Öğr. Üyesi Osman KOMUT

Üye                         : Dr. Öğr. Üyesi Bahar DİNÇ DURMAZ

 

Bölüm Sitesinin Düzenlenmesinden Sorumlu Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Osman KOMUT

 

3. ÖĞRETİM VE ÖĞRENİM SÜREÇLERİ

Akademik Program İçeriği

Ormancılık Bölümü ve bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri programı 2010 yılında açılmış ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.  

 

Bölümde Eğitim Öğretim  Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim a) Sınıf ortamında ve b) Kampüs içerisinde uygulama ve c) Arazi uygulamaları şeklinde 3 farklı ortamda gerçekleşmektedir.

Sınıf ortamında derslerin teorik bilgileri verilmektedir. Kampüs içerisinde yer alan bitki türleri incelenerek tür tanımaları yapılmaktadır. Yine kampüste yer alan ormanlık alan içerisinde boy ve çap ölçümü, hacim hesaplama ağaçlandırma ve fidanlık uygulamaları yapılmaktadır. Kampüs içi ve etrafının ekolojik yapısı incelenerek ve karşılaştırmalar yapılarak derslerin uygulamaları yapılmaktadır. Arazi uygulamalarında ise Hasılat Bilgisi, Silvikültür, Amenajman, Ağaçlandırma ve Fidanlık, Orman Botaniği, Orman Ekolojisi, Pazarlama, Entomoloji vb. dersler birebir uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Böylelikle öğrencilere karşılaşacakları iş yaşamı hakkında bilgiler kazandırılmaya çalışılmaktadır.

 

Bölümün güncel eğitim öğretim müfredatı 

Bölümün güncel eğitim öğretim müfredatı 

 

Sınav Değerlendirme Kuralları

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız olduğu derslerden bütünleme sınavına girebilir. 

 

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Ormancılık ve Orman Ürünleri alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;

a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,

b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

c) Staj çalışmalarından başarılı olmak.

 

Mezuniyet koşulları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, 30 günlük mesleki eğitim stajlarını yapılması mezuniyet için şarttır.

 

Mezunların istihdam olanakları

Bölüm mezunlarımızın, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü teşkilatı içerisinde “Orman Muhafaza Memuru” olarak istihdam imkanı bulunmaktadır. Mezunlarımız diğer kamu kurumlarında da çalışabilmektedirler. Bunun yanında özel sektörde de ormancılık ve orman ürünleri bölümü mezunları olarak iş imkanı bulabilmekte veya ormancılıkla alakalı konularda bireysel olarak da çalışabilmektedirler. 

 

4. FİZİKİ OLANAKLAR, ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMELERİ VE STANDARTLARI

Fiziki Olanaklar

Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmek için 14 adet derslik, 3 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 2 adet Toplantı Salonu, 1 adet Ormancılık Laboratuvarı, 1 adet Bitkisel ve Hayvansal Üretim Laboratuvarı, 1 adet Kimya Laboratuvarı, 1 adet İnşaat Laboratuvarı, 1 adet Elektrik Laboratuvarı, 1 adet Tasarım Laboratuvarı, 1 adet Mekatronik ve Elektrik atölyesi bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulu bünyesinde sosyal alan statüsünde 1 adet kantin yer almaktadır. Öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi içinde bulunan spor tesisleri, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, yemekhane, misafirhaneden yararlanmaktadır. Kütüphane hizmetleri olarak öğrenciler; Elektronik kitap,  basılı periyodik yayın, kaynak kitap, ders kitabı gibi öğrenme kaynaklarından faydalanmaktadırlar.

 

Bölüm Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları sınavından (YKS) başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

 

Bölüm Öğrenci Sayıları: 

Toplam:180   Kadın:11  Erkek:169

 

Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 4 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

a) Ders seçimi

b) Değişim programlarına katılım (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.)

c) İstihdam süreci

d) Staj 

  

Ormancılık Birim Faaliyet Raporları

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

 

5. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarına Sağlanan Destek

Proje Destek Ofisi ile periyodik olarak bilimsel proje ve yayın hazırlama eğitimi vermektedir. Eğitim-öğretim kadrosunun ormancılık ve orman ürünleri alanında hazırlanacağı projeler Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (GÜBAP) bünyesinde desteklenmektedir. Ayrıca Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (MALUAM) sayesinde ulusal ve uluslararası analiz, AR-GE, proje destek taleplerine cevap vererek multidisipliner çalışmalar yapılabilmektedir

 

Akademik Personelin Gelişme İmkanları

Akademik personelin kendisini geliştirmesi için, yurt içerisinde ve yurt dışarında kongre, sempozyum ve araştırma vb. çalışmalara katılmaları teşvik edilmektedir. Ayrıca Erasmus kapsamında eğiticiler yurt dışındaki üniversitelerde eğitim alma ya da eğitim verme hareketliliği ile yetiştirilmesi için yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür

 

6. ÖĞRENME ORTAMI VE ÇEVRE İLE ETKİLEŞİM

Değişim programlarına katılım imkanları

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına Dış İlişkiler Ofisi Üzerinden başvurabilmektedirler. 

 

Bölümün Dış Paydaş Seçme Kriteri

Geçmişte ve günümüzde Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı birimlerinde görev yapmış ya da görev yapmakta olan kişilerden eğitim öğretim süreçleri ve müfredat konusunda görüş alınmaktadır. 

 

7. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Ormancılık Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Osman KOMUT

Dr. Öğr. Üyesi Bahar DİNÇ DURMAZ

 

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

Her eğitim - öğretim yarıyıl başlangıcının ilk haftasında, bölüm kalite kurulu

a) Eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi,

b) Araştırma ve geliştirme,

faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kuruluna yazılı önerilerde bulunur. Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir. Her yarıyıl başlangıcında, bölüm kalite kurulu kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini yazılı olarak bölüm kuruluna sunar. 

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

 1. Ormancılık ve orman ürünleri alanlarıyla ilgili temel ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
 2. Ormancılık ve orman ürünleri alanı ile ilgili yöntem ve teknik bilgilere sahip olmak
 3. Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirmek
 4. Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek
 5. Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır
 6. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarmak ve sorumlularla paylaşmak
 7. Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak
 8. Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmek
 9. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
 10. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk almak
 11. Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izlemek
 12. Ormancılık ve orman ürünleri alanıyla ilgili mevzuata uygun davranmak
Ormancılık_Mufredat 2018
2019-Hedeflenen Faaliyet Sayıları
2018 Performans Göstergeleri
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Atanma